Περιγραφή

  1. Περιγραφή Προγράμματος

Στόχος του έργου είναι η μελέτη και η μείωση των επιπτώσεων της παρεμπίπτουσας αλίευσης και των εγκαταλελειμμένων διχτυών, στους πληθυσμούς των θαλάσσιων χελωνών και καρχαριών στην Ελλάδα, μέσα από την ενημέρωση, την κατάρτιση και τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της αλιείας.

Το πρόγραμμα θα εστιάσει  στα λιμάνια των περιοχών: Πειραιά, Μηχανιώνας, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Πάτρας. Τα επιλεγμένα λιμάνια καλύπτουν σημαντικό τμήμα της αλιευτικής παραγωγής της χώρας. Επιπλέον, η αλιευτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των λιμανιών αυτών, συμπίπτει με σημαντικές περιοχές προστασίας, οι οποίες δέχονται υψηλές πιέσεις και χρήζουν έρευνας και διατήρησης.

  1. Αναμενόμενο αποτέλεσμα

Το κύριο αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου θα είναι η αύξηση του αριθμού των ανθρώπων στον κλάδο της αλιείας (είτε στην παραγωγή, είτε στον έλεγχο) που μπορούν να διακρίνουν τα είδη καρχαριών και θαλάσσιων χελωνών, γνωρίζουν την ανάγκη και νομική υποχρέωση προστασίας τους, καθώς και τις μεθόδους ασφαλούς απελευθέρωσής τους από τα αλιευτικά εργαλεία.

Η παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και η σταδιακή αποδέσμευση από μη βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμα θετικές επιπτώσεις στην κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και των ειδών-στόχος (θαλάσσιων χελωνών, καρχαριών) και κατ’ επέκταση στη βιοποικιλότητα και την τοπική οικονομία.

  1. Μεθοδολογία

Έχει επιλεχθεί μια κοινή εναρμονισμένη μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία ανπτύσσεται σε δύο άξονες: ο πρώτος αποσκοπεί στην ενίσχυση της υφιστάμενης γνώσης σχετικά με την κατάσταση των ειδών-στόχος, των αλιευτικών αποθεμάτων και των σχετικών αντιλήψεων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τα είδη-στόχος, και ο δεύτερος περιλαμβάνει δράσεις για την ευαισθητοποίηση των αλιέων και των αρχών ελέγχου σχετικά με τις επιπτώσεις των μη επιλεκτικών αλιευτικών μεθόδων και αλιευτικών εργαλείων, καθώς και για την κατάρτιση των αλιέων κατά τον χειρισμό και την απελευθέρωση των παγιδευμένων σε αλιευτικά εργαλεία ειδών.

Διαβάστε την αναφορά για τις τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων χωλωνών και καρχαριών στην Ελλάδα.
Διαβάστε την έκθεση για τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του έργου.

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου

Το έργο «Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις», Άξονας «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», Προϋπολογισμός 49.690 ευρώ. Δικαιούχος: MEDASSET Ελλάς, Συνεργάτης: iSea.

     

Με μια ματιά

Τελευταία Νέα
Θέλω να ενημερώνομαι
  • Υποβάλλοντας αυτή τη φόρμα, συναινώ με την Πολιτική Απορρήτου του MEDASSET.