Προστασία θαλάσσιων χελωνών στην Μεσόγειο

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των θαλάσσιων χελωνών στην Μεσόγειο, μέσω της μείωσης της θνησιμότητας του είδους εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Η διαρκής υποβάθμιση των παραλιών ωοτοκίας εξαιτίας της μη ελεγχόμενης παράκτιας δόμησης και της τουριστικής δραστηριότητας, η ρύπανση θαλασσών και ακτών, οι συγκρούσεις με σκάφη και το παράνομο εμπόριο είναι μερικές μόνο από τις απειλές για τους πληθυσμούς των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο του έργου « Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών στη Μεσόγειο»,  θα πραγματοποιηθούν πολυάριθμες δράσεις σε 13 μεσογειακές χώρες:

  • Έρευνα και παρακολούθηση γνωστών αλλά και δυνητικών παραλιών ωοτοκίας και θαλάσσιων βιοτόπων σε Αλβανία, Αίγυπτο, Ελλάδα, Λίβανο, Λιβύη, Ισπανία, Τυνησία και Τουρκία.
  • Βελτίωση της διαχείρισης και της προστασίας των περιοχών ωοτοκίας σε Ελλάδα και Τουρκία.
  • Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων και ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ τους, μέσω της δημιουργίας και χρήσης τυποποιημένων πρωτοκόλλων, χαρτών και βάσεων δεδομένων.
  • Εκπόνηση ή επικαιροποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης σε Λίβανο, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτο.
  • Μείωση του παράνομου εμπορίου θαλάσσιων χελωνών στην  Τυνησία.

Η συμβολή του MEDASSET στο πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής και την παραγωγή των υλικών επικοινωνίας του έργου, καθώς και την ανάπτυξη ενός Μεσογειακού Πρωτοκόλλου και Βάσης Δεδομένων για τις εκθαλασσώσεις θαλάσσιων χελωνών, που στοχεύει στην εκπλήρωση της Σύστασης του Σχεδίου Δράσης για τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών της Μεσογείου και της Σύστασης της Ομάδα Εργασίας του 5ου Μεσογειακού Συνεδρίου για τις Θαλάσσιες Χελώνες (Σύμβαση της Βέρνης Τ-PVS / Inf 2015 15).

Στην Ελλάδα, θα επιδιώξουμε την αύξηση της γνώσης σχετικά με τις μεταναστευτικές διαδρομές και τα τροφικά πεδία των θαλάσσιων χελωνών στο Βόρειο Αιγαίο, μέσω μιας ταχείας έρευνας μέσω ερωτηματολογίων. Στην Αλβανία, το MEDASSET διεξήγαγε έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ωοτοκία στις ακτές της χώρας και αξιολόγησε την ποιότητα ορισμένων παραλιών, ώστε να εκτιμηθεί εάν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως τόποι ωοτοκίας στο μέλλον, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Δείτε τον Ιστότοπο του Προγράμματος:

www.medmarineturtles.org

 

Γεωγραφική Περιοχή

  • Χώρα ΑλβανίαΕλλάδαΜεσόγειος
  • Προσέγγιση Έρευνα
  • Θεματική ΑλιείαΘαλάσσιες Χελώνες & Βιότοποι

Σχετικό Υλικό

Σχετικά Προγράμματα